Nhóm Dash Core

Dash Core Group, Inc. (DCG) là một trong những tổ chức làm việc cho mạng lưới Dash. Mỗi hàng tháng, nó được cấp vốn trực tiếp từ blockchain nếu được mạng lưới chấp thuận. Để biết thêm thông tin về các tổ chức khác hoạt động cho mạng lưới Dash, vui lòng kiểm tra các diễn đàn thảo luận trên cộng đồng Dash.

Chọn nhóm

{{person.team_name}}

{{person.team_role}}

Email: {{person.email}}

Keybase: {{person.keybase}}

Dash Forum: {{person.dashforum}}