• Forum has been upgraded, all links, images, etc are as they were. Please see Official Announcements for more information

New Video - Translations

tungfa

Well-known member
Foundation Member
Masternode Owner/Operator
Official Newcomer Video

Subtitles available:
- English
- Chinese
- Russian
- Polish
- Turkish
- German
- Spanish
- French
- Finnish
- Swedish
- Italian
- Portuguese (BR)
- Bulgarian
- Hebrew
- Korean
- Vietnamese
- Arabic

Voiceovers:
Chinese:
Russian:
Portugese /Brazil:
Italien:
Bulgarian:
https://www.youtube.com/watch?v=pWCNCMOiyNQ
Greek:
https://youtu.be/DqfvaUZvXr0
French:
https://youtu.be/GRR_uDGQPK4
Port/Port:
https://youtu.be/beL6l3SYn_c

Embedded Subtitle Pages (easy to share):
Subtitles:
https://www.dashpay.io/what-is-dash-zh-cn/
https://www.dashpay.io/what-is-dash-ru/
https://www.dashpay.io/what-is-dash-pl/
https://www.dashpay.io/what-is-dash-fr/
https://www.dashpay.io/what-is-dash-it/
https://www.dashpay.io/what-is-dash-vi/
https://www.dashpay.io/what-is-dash-he/
https://www.dashpay.io/what-is-dash-ko/
https://www.dashpay.io/what-is-dash-de/
https://www.dashpay.io/what-is-dash-es/
https://www.dashpay.io/what-is-dash-fi/
https://www.dashpay.io/what-is-dash-bg/
https://www.dashpay.io/what-is-dash-sv/
https://www.dashpay.io/what-is-dash-br/
https://www.dashpay.io/what-is-dash-tr/
https://www.dashpay.io/what-is-dash-ar/


we could do as many voiceovers or subtitles as we want.
YouTube is supporting Subtitles, it is super easy to load them up, voiceovers i can edit on top of the original version.
Whoever is pushing for translations has to promise to please help promote (in their language) the translated video after, i am not familiar with outlets in these regions. (+super busy)
Lets do it
:wink:

Subtitles:
Please check the transcript bellow, translate it into your language, and send it to me
(pm here, or post bellow)

Voiceover:
Please check the transcript bellow, translate it into your language, do a good recording (clear voice, no background sounds) and send me an .mp3 file (exact length of the original video)
([email protected])


Transcript:
1
00:00:00,130 --> 00:00:00,979
If you are watching this,

2
00:00:00,979 --> 00:00:03,190
you are probably wondering,
what is Dash

3
00:00:03,190 --> 00:00:04,560
or maybe even

4
00:00:04,560 --> 00:00:05,830
what is a digital currency

5
00:00:05,830 --> 00:00:06,800
Well

6
00:00:06,800 --> 00:00:08,559
Dash is Digital Cash

7
00:00:08,559 --> 00:00:11,670
Money exchanged on a highly secure open sourced

8
00:00:11,670 --> 00:00:12,700
Peer to Peer Network

9
00:00:12,700 --> 00:00:14,190
much like bitcoin

10
00:00:14,190 --> 00:00:17,699
but unlike Bitcoin
it is really the first form of Digital Cash

11
00:00:17,699 --> 00:00:19,609
that works just like Physical Cash

12
00:00:19,609 --> 00:00:22,060
Your Money isn't held in a central banking

13
00:00:22,060 --> 00:00:25,749
organisation.
Instead, you hold your money in a safe and

14
00:00:25,749 --> 00:00:28,169
easy way maintaining full control.

15
00:00:28,169 --> 00:00:30,999
This means that you have total privacy when

16
00:00:30,999 --> 00:00:34,750
it comes to your purchases
your transactions can not be tracked by any

17
00:00:34,750 --> 00:00:36,900
organisation or curious 3rd parties.

18
00:00:36,900 --> 00:00:38,010
Instead

19
00:00:38,010 --> 00:00:39,720
your information is private !

20
00:00:39,720 --> 00:00:42,230
Another great benefit is that transactions

21
00:00:42,230 --> 00:00:45,690
can occur instantaneously,
there is no wait or lag

22
00:00:45,690 --> 00:00:47,830
Money changes hands right away

23
00:00:47,830 --> 00:00:50,580
just like handing over physical cash when
making a purchase.

24
00:00:50,580 --> 00:00:53,280
And because Dash is truly fungible

25
00:00:53,280 --> 00:00:56,340
it is the 1st true working form of Digital
Cash

26
00:00:56,340 --> 00:01:00,079
That means that Dash really is private, instantaneous

27
00:01:00,079 --> 00:01:00,650
and secure

28
00:01:00,650 --> 00:01:04,339
With Dash Fee's are extremely low or completely

29
00:01:04,339 --> 00:01:05,100
none existent

30
00:01:05,100 --> 00:01:07,939
no bank is sitting in the middle of everything

31
00:01:07,939 --> 00:01:09,549
charging you to hold or use your money

32
00:01:09,549 --> 00:01:11,030
Instead

33
00:01:11,030 --> 00:01:12,069
you've got the power

34
00:01:12,069 --> 00:01:13,810
Anyone can use Dash

35
00:01:13,810 --> 00:01:15,469
anywhere around the world
at any time

36
00:01:15,469 --> 00:01:17,909
just download the wallet for free and get

37
00:01:17,909 --> 00:01:18,310
started

38
00:01:18,310 --> 00:01:20,990
you can buy yourself goods and services

39
00:01:20,990 --> 00:01:25,149
contribute to projects or charities, send
money to friends and family and more

40
00:01:25,149 --> 00:01:27,229
all without boundaries

41
00:01:27,229 --> 00:01:28,909
and this is just the beginning

42
00:01:28,909 --> 00:01:31,609
Dash is Digital Cash

43
00:01:31,609 --> 00:01:34,299
To learn more on how Dash is building the

44
00:01:34,299 --> 00:01:39,039
Future of money
visit us online at www dot dashpay dot io
 
Last edited by a moderator:
Oh, this is Vietnamese version


1
00:00:00,082 --> 00:00:03,000
Khi bạn xem clip này bạn có thể tự hỏi Dash là gì?

2
00:00:03,200 --> 00:00:06,254
Hoặc thậm chí có thể là "Tiền kỹ thuật số là gì?"

3
00:00:06,300 --> 00:00:08,479
Vâng, Dash là tiền kỹ thuật số.

4
00:00:08,479 --> 00:00:12,900
Tiền được trao đổi một cách an toàn cao, mã nguồn mở thông qua mạng lưới ngang hàng.

5
00:00:13,000 --> 00:00:14,000
Cũng giống như Bitcoin.

6
00:00:14,300 --> 00:00:14,900
Nhưng không giống như Bitcoin

7
00:00:15,100 --> 00:00:19,500
nó thực sự là một dạng đầu tiên của tiền mặt kỹ thuật số hoạt động giống như tiền mặt thông thường

8
00:00:19,600 --> 00:00:22,176
Tiền của bạn không còn được giữ ở các ngân hàng,

9
00:00:22,176 --> 00:00:24,400
thay vào đó bạn giữ tiền của mình

10
00:00:24,400 --> 00:00:26,400
và giữ nó trong nhiều cách đơn giản

11
00:00:26,400 --> 00:00:28,026
Giữ toàn quyền kiểm soát nó

12
00:00:28,300 --> 00:00:32,100
Điều này nghĩa là bạn hoàn toàn có riêng tư khi mua bán

13
00:00:32,200 --> 00:00:34,400
Các giao dịch của bạn không thể theo dõi

14
00:00:34,500 --> 00:00:37,100
bởi bất kỳ tổ chức hoặc người tò mò nào.

15
00:00:37,200 --> 00:00:39,300
Thay vào đó, thông tin của bạn là riêng tư

16
00:00:40,000 --> 00:00:43,788
Một lợi ích tuyệt vời khác là giao dịch gần như tức thời

17
00:00:43,900 --> 00:00:46,093
Không cần phải đợi hay có thời gian trễ

18
00:00:46,300 --> 00:00:50,768
Tiền trao tay tức thì giống như tiền mặt thông thường khi mua hàng

19
00:00:51,157 --> 00:00:53,157
Bởi vì Dash thực sự có khả năng thay thế và pha trộn

20
00:00:53,300 --> 00:00:56,640
Đây là loại tiền mặt kỹ thuật số thực sự đầu tiên

21
00:00:56,640 --> 00:01:01,034
Điều này có nghĩa Dash là riêng tư, tức thời và an toàn

22
00:01:01,200 --> 00:01:03,000
Với Dash thì phí giao dịch cực kỳ thấp

23
00:01:03,100 --> 00:01:05,313
hoặc hoàn toàn không tồn tại

24
00:01:05,400 --> 00:01:07,919
Không có ngân hàng ở giữa mọi thứ

25
00:01:07,919 --> 00:01:09,200
và tính phí khi bạn giữ hoặc sử dụng tiền của mình

26
00:01:09,400 --> 00:01:11,800
Thay vào đó, bạn có sức mạnh.

27
00:01:12,000 --> 00:01:13,500
Bất kỳ ai đều có thể dùng Dash

28
00:01:13,500 --> 00:01:15,744
bất kỳ ai trên thế giới và tại bất cứ thời điểm nào

29
00:01:16,100 --> 00:01:18,732
Chỉ cần tải ví Dash miễn phí và bắt đầu chạy

30
00:01:19,000 --> 00:01:20,800
Bạn có thể mua hàng hoặc dịch vụ

31
00:01:21,000 --> 00:01:23,100
Đóng góp vào các dự án hoặc góp tiền từ thiện

32
00:01:23,200 --> 00:01:25,300
Gửi tiền cho gia đình, bạn bè, và hơn thế nữa...

33
00:01:25,500 --> 00:01:27,000
Tất cả đều không có giới hạn

34
00:01:27,220 --> 00:01:29,220
Và đây mới chỉ là SỰ KHỞI ĐẦU

35
00:01:29,500 --> 00:01:32,268
Dash là TIỀN MẶT KỸ THUẬT SỐ

36
00:01:32,400 --> 00:01:34,000
Để tìm hiểu thêm làm thế nào Dash có thể làm nên

37
00:01:34,100 --> 00:01:35,000
Đồng tiền của tương lai

38
00:01:35,100 --> 00:01:39,179
Hãy truy cập địa chỉ web www.dashpay.io
 
Polish translation

1
00:00:00,130 --> 00:00:00,979
Jeśli oglądasz ten film,

2
00:00:00,979 --> 00:00:03,190
to prawdopodobnie zastanawiasz się czym jest Dash.

3
00:00:03,190 --> 00:00:04,560
A może nawet

4
00:00:04,560 --> 00:00:05,830
czym jest cyfrowa waluta?

5
00:00:05,830 --> 00:00:06,800
Otóż

6
00:00:06,800 --> 00:00:08,559
Dash jest cyfrową walutą.

7
00:00:08,559 --> 00:00:11,670
Pieniądzem przesyłanym przez sieć Peer 2 Peer,

8
00:00:11,670 --> 00:00:12,700
opartą na otwartym kodzie (Open Source).

9
00:00:12,700 --> 00:00:14,190
Zupełnie jak Bitcoin.

10
00:00:14,190 --> 00:00:17,699
Jednak w odróżnieniu od Bitcoin-a
jest to pierwsza prawdziwa forma cyfrowego pieniądza,

11
00:00:17,699 --> 00:00:19,609
której możesz używać dokładnie tak samo jak gotówki.

12
00:00:19,609 --> 00:00:22,060
Twoje pieniądze nie są przetrzymywane w scentralizowanym systemie bankowym.

13
00:00:22,060 --> 00:00:25,749
Zamiast tego Ty przechowujesz swoje pieniądze w bezpieczny i

14
00:00:25,749 --> 00:00:28,169
łatwy sposób, posiadając nad nimi pełną kontrolę.

15
00:00:28,169 --> 00:00:30,999
Oznacza to, iż zachowujesz całkowitą prywatność

16
00:00:30,999 --> 00:00:34,750
podczas dokonywania płatności.
Twoje transakcje nie mogą być śledzone przez

17
00:00:34,750 --> 00:00:36,900
organizacje lub osoby trzecie.

18
00:00:36,900 --> 00:00:38,010
Zamiast tego

19
00:00:38,010 --> 00:00:39,720
Twoje informacje pozostają poufne!

20
00:00:39,720 --> 00:00:42,230
Kolejną korzyścią jest fakt, iż transakcje

21
00:00:42,230 --> 00:00:45,690
mogą być realizowane natychmiastowo.
Nie musisz czekać i obawiać się opóźnień.

22
00:00:45,690 --> 00:00:47,830
Pieniądze są przekazywane od razu.

23
00:00:47,830 --> 00:00:50,580
Dokładnie tak samo, jak przy realizacji płatności
przy użyciu gotówki.

24
00:00:50,580 --> 00:00:53,280
A ponieważ Dash jest całkowicie wymienny,

25
00:00:53,280 --> 00:00:56,340
jest on pierwszą działającą formą cyfrowej gotówki.

26
00:00:56,340 --> 00:01:00,079
Oznacza to, iż Dash rzeczywiście pozawala na zawieranie poufnych, natychmiastowych

27
00:01:00,079 --> 00:01:00,650
i bezpiecznych transakcji.

28
00:01:00,650 --> 00:01:04,339
Przy użyciu Dash prowizje są minimalne

29
00:01:04,339 --> 00:01:05,100
lub zupełnie ich nie ma.

30
00:01:05,100 --> 00:01:07,939
Żaden bank nie uczestniczy w procesie,

31
00:01:07,939 --> 00:01:09,549
każąc sobie płacić za przetrzymywanie lub używanie Twoich pieniędzy.

32
00:01:09,549 --> 00:01:11,030
Zamiast tego,

33
00:01:11,030 --> 00:01:12,069
Ty masz rzeczywistą władzę!

34
00:01:12,069 --> 00:01:13,810
Każdy może używać Dash.

35
00:01:13,810 --> 00:01:15,469
Gdziekolwiek na świecie.
Kiedykolwiek.

36
00:01:15,469 --> 00:01:17,909
Wystarczy ściągnąć darmowe oprogramowanie portfela i

37
00:01:17,909 --> 00:01:18,310
rozpocząć.

38
00:01:18,310 --> 00:01:20,990
Możesz kupować towary i usługi,

39
00:01:20,990 --> 00:01:25,149
wspierać projekty lub organizacje charytatywne,
wysyłać pieniądze do rodziny i przyjaciół.

40
00:01:25,149 --> 00:01:27,229
Wszystko bez ograniczeń.

41
00:01:27,229 --> 00:01:28,909
A to tylko początek.

42
00:01:28,909 --> 00:01:31,609
Dash to Cyfrowy Pieniądz.

43
00:01:31,609 --> 00:01:34,299
Aby dowiedzieć się jak Dash tworzy przyszłość pieniądza,

44
00:01:34,299 --> 00:01:39,039
odwiedź nas na www.dashpay.io
 
ok
here is the thing
if we have Subtitles "On" (on YT) they will be running all the time
Default = English
is the (english) viewer does not switch them off (or change to another language) they will be in his face the whole time though.

I am honestly not sure (anymore) if Subtitles are a good idea on YT ?!
Any suggestions ?
 
I think subtitle is good for people who don't know english. By default, we can set subtitle off, but people who don't know English can change the subtitle for their language.

I cloned the video and put subtitle for Vietnamese here:


But if we put subtitle for many languages on the official video will be best.
 
I am honestly not sure (anymore) if Subtitles are a good idea on YT ?!
Any suggestions ?

We should have (add) as many Languages-subtitles (for videos without voice-translation) as possible.
But we should switch them off.

Everybody who needs subtitles is switching them ON manual (select his language). We just have to let them know we have their Language inside (and how to switch them ON).
So maybe we have to mention in description or in the top comment "You can switch ON Japanese, French, ... subtitles by pressing Ж button..."
Details are here: https://creatoracademy.withgoogle.com/page/lesson/captions?hl=en#yt-creators-strategies-1
 
We should have (add) as many Languages-subtitles (for videos without voice-translation) as possible.
But we should switch them off.

Everybody who needs subtitles is switching them ON manual (select his language). We just have to let them know we have their Language inside (and how to switch them ON).
So maybe we have to mention in description or in the top comment "You can switch ON Japanese, French, ... subtitles by pressing Ж button..."
Details are here: https://creatoracademy.withgoogle.com/page/lesson/captions?hl=en#yt-creators-strategies-1

so how it is set right now you are able to switch it on yourself ??
can you try please
 
Ni hau China

https://dashtalk.org/threads/6169/#post-67551
:wink:
JQQgt6V.jpg
 
Wow, did you translate the words in the video to Chinese? Or is that just a picture? I think I'm getting too excited, LOL
 
Just minor corrections, bet you can't spot 'em! LOL. But some made it hard to understand.

Transcript:
1
00:00:00,130 --> 00:00:00,979
If you are watching this,

2
00:00:00,979 --> 00:00:03,190
you are probably wondering,
what is Dash

3
00:00:03,190 --> 00:00:04,560
or maybe even

4
00:00:04,560 --> 00:00:05,830
what is a digital currency

5
00:00:05,830 --> 00:00:06,800
Well

6
00:00:06,800 --> 00:00:08,559
Dash is Digital Cash

7
00:00:08,559 --> 00:00:11,670
Money exchanged on a highly secure open sourced

8
00:00:11,670 --> 00:00:12,700
Peer to Peer Network

9
00:00:12,700 --> 00:00:14,190
much like bitcoin

10
00:00:14,190 --> 00:00:17,699
but unlike Bitcoin
it is really the first form of Digital Cash

11
00:00:17,699 --> 00:00:19,609
that works just like Physical Cash

12
00:00:19,609 --> 00:00:22,060
Your Money isn't held in a central banking

13
00:00:22,060 --> 00:00:25,749
organisation.
Instead, you hold your money in a safe and

14
00:00:25,749 --> 00:00:28,169
easy way maintaining full control.

15
00:00:28,169 --> 00:00:30,999
This means that you have total privacy when

16
00:00:30,999 --> 00:00:34,750
it comes to your purchases
your transactions can not be tracked by any

17
00:00:34,750 --> 00:00:36,900
organisation or curious 3rd parties.

18
00:00:36,900 --> 00:00:38,010
Instead

19
00:00:38,010 --> 00:00:39,720
your information is private !

20
00:00:39,720 --> 00:00:42,230
Another great benefit is that transactions

21
00:00:42,230 --> 00:00:45,690
can occur instantaneously,
there is no wait or lag

22
00:00:45,690 --> 00:00:47,830
Money changes hands right away

23
00:00:47,830 --> 00:00:50,580
just like handing over physical cash when
making a purchase.

24
00:00:50,580 --> 00:00:53,280
And because Dash is truly fungible

25
00:00:53,280 --> 00:00:56,340
it is the 1st true working form of Digital
Cash

26
00:00:56,340 --> 00:01:00,079
That means that Dash really is private, instantaneous

27
00:01:00,079 --> 00:01:00,650
and secure

28
00:01:00,650 --> 00:01:04,339
With Dash Fee's are extremely low or completely

29
00:01:04,339 --> 00:01:05,100
none existent

30
00:01:05,100 --> 00:01:07,939
no bank is sitting in the middle of everything

31
00:01:07,939 --> 00:01:09,549
charging you to hold or use your money

32
00:01:09,549 --> 00:01:11,030
Instead

33
00:01:11,030 --> 00:01:12,069
you've got the power

34
00:01:12,069 --> 00:01:13,810
Anyone can use Dash

35
00:01:13,810 --> 00:01:15,469
anywhere around the world
at any time

36
00:01:15,469 --> 00:01:17,909
just download the wallet for free and get

37
00:01:17,909 --> 00:01:18,310
started

38
00:01:18,310 --> 00:01:20,990
you can buy yourself goods and services

39
00:01:20,990 --> 00:01:25,149
contribute to projects or charities, send
money to friends and family and more

40
00:01:25,149 --> 00:01:27,229
all without boundaries

41
00:01:27,229 --> 00:01:28,909
and this is just the beginning

42
00:01:28,909 --> 00:01:31,609
Dash is Digital Cash

43
00:01:31,609 --> 00:01:34,299
To learn more on how Dash is building the

44
00:01:34,299 --> 00:01:39,039
Future of money
visit us online at www dot dashpay dot io
 
Yah, Tungfa, after I wrote that, I saw that the video was still with English words, LOL. That would have been too much to change :)
 
Da picture! Look at da pictia ya posted! (look at the picture you posted) it looks like the video graphics were altered to be Chinese, which would have been amazing. Sorry for the confusion, the whole comment wasn't important.

Lol
Lol
Lol
I still do not understand
Lol
Yea the picture is in Chinese now , the video has Chinese voice (Girli: shni shna shno)
And that is it !?!
:eek::grin::what:
 
No worries, I'm not always the clearest gemstone around (usually an Emerald, unique, but always flawed, LOL) And my sense of humor is also odd :tongue::grin::oops::rolleyes:

I've written my nephew and his lady, who is Korean to see if she might at least translate the transcript, but I don't have much hope because they're both young architects and just starting their careers which means they're working 60+ hours a week and are under pressure. I hope she'll do it, but I told her not to if it causes any stress.

I don't even know when they'll see the email.
 
All right
- English
- Vietnamese
- Polish
Subtitles are up !

on YT, please press "CC" for Subtitles on
then the wheel next to it to select your Subtitle Language
and done !

Any other languages please (now i am on a roll)
Tx to yidakee (tech support :wink:) + Minotaur (469 corrections of my fluent english :what:)
 
ITALIANO:

Transcript:
1
00:00:00,130 --> 00:00:00,979

Se stai guardando questo video,

2
00:00:00,979 --> 00:00:03,190

probabilmente ti starai chiedendo,
cos'é Dash

3
00:00:03,190 --> 00:00:04,560

o magari incluso

4
00:00:04,560 --> 00:00:05,830

cos'é una moneta digitale

5
00:00:05,830 --> 00:00:06,800

allora

6
00:00:06,800 --> 00:00:08,559

Dash é Denaro Contante Digitale

7
00:00:08,559 --> 00:00:11,670

Denaro scambiato attraverso una estremamente sicura

8
00:00:11,670 --> 00:00:12,700

Rete Open Souce e Peer to Peer

9
00:00:12,700 --> 00:00:14,190

come bitcoin

10
00:00:14,190 --> 00:00:17,699

ma diverso da Bitcoin
Dash é realmente la prima forma di Denaro Contante Digitale

11
00:00:17,699 --> 00:00:19,609

che funzione come il Denaro Contante Fisico

12
00:00:19,609 --> 00:00:22,060

I tuoi Soldi non sono in un sistema bancario centrale

13
00:00:22,060 --> 00:00:25,749

Invece, tu conservi il tuo dinero in un modo

14
00:00:25,749 --> 00:00:28,169

facile e sicuro mantenendo il controllo totale.

15
00:00:28,169 --> 00:00:30,999

Questo significa che tu hai totale privacitá per

16
00:00:30,999 --> 00:00:34,750

i tuoi acquisti
e le tue compravendite non possono essere seguite da nessuna


17
00:00:34,750 --> 00:00:36,900

organizzazione o terzi curiosi

18
00:00:36,900 --> 00:00:38,010

Invece

19
00:00:38,010 --> 00:00:39,720

la tua informazione é privata!

20
00:00:39,720 --> 00:00:42,230

Un'altro grande beneficio é che i pagamenti

21
00:00:42,230 --> 00:00:45,690

possono essere istantanei,
senza aspettare e senza ritardi


22
00:00:45,690 --> 00:00:47,830

I Soldi cambiano di mani subito

23
00:00:47,830 --> 00:00:50,580

giusto come quando compri e paghi
con dinero contante

24
00:00:50,580 --> 00:00:53,280

E all'essere Dash realmente fungibile

25
00:00:53,280 --> 00:00:56,340

é la prima realmente funzionante forma di Denaro Contante Digitale

26
00:00:56,340 --> 00:01:00,079

Questo significa che Dash é realmente privato, istantaneo

27
00:01:00,079 --> 00:01:00,650

e sicuro

28
00:01:00,650 --> 00:01:04,339

Con Dash le commissioni sono estremamente basse o addirittura

29
00:01:04,339 --> 00:01:05,100

inesistenti

30
00:01:05,100 --> 00:01:07,939

Non c'é involucrata nessuna banca

31
00:01:07,939 --> 00:01:09,549

facendoti pagare per conservare o usare i tuoi soldi

32
00:01:09,549 --> 00:01:11,030

Invece

33
00:01:11,030 --> 00:01:12,069

tu hai il potere

34
00:01:12,069 --> 00:01:13,810

Tutti possono usare Dash

35
00:01:13,810 --> 00:01:15,469

in tutto il mondo
e a qualsiasi ora

36
00:01:15,469 --> 00:01:17,909

solo scarica gratuitamente il portafoglio e

37
00:01:17,909 --> 00:01:18,310

comincia

38
00:01:18,310 --> 00:01:20,990

puoi comprare beni e servizi

39
00:01:20,990 --> 00:01:25,149

contribuire a progetti o fare beneficienza, mandare
dinero agli amici e famiglia

40
00:01:25,149 --> 00:01:27,229

e il tutto senza limiti

41
00:01:27,229 --> 00:01:28,909

e questo é solo l'inizio

42
00:01:28,909 --> 00:01:31,609

Dash é Denaro Contante Digitale

43
00:01:31,609 --> 00:01:34,299

Per sapere di piú su come Dash sta costruendo

44
00:01:34,299 --> 00:01:39,039

il Futuro del Denaro
visitaci su internet a www punto dashpay punto io
 
Back
Top