Recent content by teamvietdev

  1. teamvietdev

    Việt Nam có cần ... công nghệ Blockchain?

    Nói Blockchain, cách mạng 4.0 mơ hồ quá... thật sự cần áp dụng vào một cái thực tế nào đó.