Recent content by hoctienganh

  1. H

    Sự quá tải của mạng lưới tiền kỹ thuật số như Bitcoin, Ethereum và vấn đề mở rông hạ tầng của Dash

    hệ thống bitcoin hiện tại đang gần như vỡ "bong bóng bitcoin" liệu cày bitcoin có còn ổn định thu nhập khi mỏ cày cần như sạch ????