Search results

  1. congdongbitcoin.vn

    Tiền ảo DASH là gì

    Dash được tạo ra dựa vào hệ thống máy tính phân tán trên toàn cầu. Dash hỗ trợ giao dịch nhanh chóng mà không cần thông qua bất kỳ một cá nhân hay tổ chức trung gian nào - không ai có thể kiểm soát được giao dịch của người dùng. DASH có các loại giao dich bao gồm giao dịch tức thời, giao dịch...