Recent content by christinesmith

  1. C

    Talk about the Darksend Process

    Tôi hiểu rằng phải mất một thời gian. Tôi không hỏi về điều đó. Xin vui lòng thực hiện điều này trong ngữ cảnh. Tôi hỏi trong bao lâu này là giả sử để làm hoặc làm thế nào tôi giả sử để làm điều này. Tôi đã làm 1000 DASH tại 2 vòng khoảng hai ngày trước, gần như chính xác 48 giờ trước. Tôi đã...